Architektura baziliky

Původní konventní kostel byl vytyčen na půdorysu trojlodní baziliky o celkové délce 78 m a šířce 20 m. Z původní raně gotické stavby kostela z druhé poloviny 13. století se zachovalo především obvodové zdivo trojlodí, příčné lodi, kaplí a presbyteria. Jednotlivá obdélná pole hlavní a bočních lodí jsou sklenuta žebrovou křížovou klenbou s příčnými klenebnými pásy a přízedními žebry.

Původní raně gotické žebroví hlavní i obou bočních lodí bylo v baroku pokryto štukem s barokně gotickým profilem. Jižní boční loď, která byla nejvíce postižena požárem v roce 1736 a kde došlo k opadání a otlučení omítky zničené následným vlhkem, poskytuje příležitost sledovat původní klenební podmínky.

architektura baziliky1 architektura baziliky2 architektura baziliky3


Trojdílná příčná loď má nad čtvercem křížení i nad oběma křídly žebrovou křížovou klenbu. Současné členění pilířů v prostorovém křížení s bohatou štukovou výzdobou pochází z období barokních úprav, realizovaných podle návrhů Jana Blažeje Santiniho Aichla. Oboustranná, osově symetrická vestavba zpěváckých tribun s vloženými velmi plochými varhanními emporami, nesoucími varhanní skříně, vnesla do původní strohé gotické dispozice pronikavě dynamický prvek.

Severní závěrová kaple je nejstarším stavebním prvkem v dispoziční koncepci baziliky. Zmíněné dochované okenní otvory jsou viditelným pozůstatkem doznívajícího románského slohu v jinak již gotickém pojetí stavby.

Část klášterních budov s pozůstatky ambitu s křížovou klenbou bez žeber navazuje na jihozápadní nároží konventního kostela. Tato přilehlá partie původního komplexu byla v 19. století upravena pro potřeby farního úřadu. Spojovacím článkem mezi chrámem a farou je barokní novotvar schodišťového prostoru, vloženého mezi původní obvodové zdivo, tvořícího komunikaci mezi přízemím a patrem fary a skrytým vchodem za pravým bočním oltářem při vstupu do chrámu. Schodiště, tzv. „Santiniho“ je ukončeno chodbou s výraznou barokní štukovou výzdobou, zakončenou vstupem na lóži západního průčelí chrámu.

bazilika1 bazilika2 bazilika3 architektura baziliky4